Jury en reglement

Jury Marie Kleine-Gartman Essayprijs 2019

De jury van de Maria Kleine-Gartman Essayprijs 2019 bestaat uit Basje Boer (De Groene Amsterdammer), Bo Tarenskeen (vakblad Theatermaker) en Ruth Kief (De Nieuwe Garde). Theatermaker Sadettin Kirmiziyüz treedt op als voorzitter.


Reglement

Het Nederlands Toneelverbond ondersteunt denkers, schrijvers en journalisten die bijdragen aan een levendig en uitdagend openbaar debat over theater. Zij reikt sinds 2005 de Marie Kleine-Gartman Essayprijs (voorheen ‘Pen’) uit, waarmee zij het essayistisch schrijven over theater wil bevorderen en een bijdrage wil leveren aan de (loopbaan)ontwikkeling van jong schrijftalent in Nederland en Vlaanderen.

Het Nederlands Toneelverbond ziet het essay als beschouwend proza, waarin een auteur een persoonlijk standpunt inneemt. De auteur plaatst hedendaagse verschijnselen in een brede context, die de ‘waan van de dag’ overstijgt en legt mogelijke verbindingen met andere kunstdomeinen, maatschappelijke of cultuur-filosofische ontwikkelingen. Het essay dient boeiend te zijn voor een breed publiek.

1. Algemeen
De Marie Kleine-Gartman Essayprijs wordt beheerd door het bestuur van het Nederlands Toneelverbond (hierna: het bestuur).

Het winnende essay wordt beloond met publicatie in De Groene Amsterdammer en een bedrag van 2.500 euro. Daarnaast selecteert en publiceert vakblad Theatermaker, dat dit seizoen het veranderende kijkklimaat onder de loep neemt, een tweede essay. De schrijvers van beide essays krijgen begeleiding aangeboden bij het schrijven van een nieuw essay door de mentoren van De Nieuwe Garde.

Het bestuur organiseert de prijsuitreiking. De voorzitter van de jury zal de keuze van de jury toelichten en de winnaar bekendmaken. Genomineerden worden geacht hierbij aanwezig te zijn. De uitreiking van de editie 2019 zal plaatsvinden op woensdag 10 april 2019 in Theater aan het Spui, Den Haag (o.v.b.).

2. Inzending en selectie

a. Deelname staat open voor schrijvers uit alle disciplines van de kunst en de wetenschap. De organisatie hoopt dat zowel theaterkenners als theaterliefhebbers zullen meedingen. In het bijzonder worden auteurs uitgenodigd die de ambitie hebben zich beroepsmatig bezig te houden met reflectie over kunst. In zijn/haar werk geeft de auteur blijk van originaliteit, schrijftalent en stilistische gaven.

b. De Marie Kleine-Gartman Essaywedstrijd betreft theater in ruime zin: niet alleen dans en theatervormen, maar ook performances en interactieve spelvormen, community art en andere theatrale kunstvormen kunnen onderwerp van beschouwing zijn.

c. Inzendingen mogen niet eerder gepubliceerd zijn en tellen maximaal 2.500 woorden. Natuurlijk staat het alle inzenders vrij hun tekst (alsnog) te publiceren na bekendmaking van de genomineerden en/of de prijsuitreiking.

3. Procedure

a. De voorzitter en leden van de jury worden door het bestuur benoemd op grond van hun deskundigheid in het beoordelen van de literaire kwaliteit van de essays en de wijze waarop de auteur reflecteert op de maatschappelijke rol en waarde van het theater.

b. De juryleden lezen de essays – zonder dat zij weten wie de auteurs zijn – en stellen vervolgens een shortlist samen. Op basis hiervan worden gedurende het juryberaad tenminste drie genomineerden – waaronder een winnaar – vastgesteld.

c. De jury beslist bij meerderheid van stemmen over de keuze van de winnaar van de Marie Kleine-Gartman Essayprijs. De prijs mag niet worden opgesplitst. Een auteur kan de Marie Kleine-Gartman Essayprijs niet meer dan eenmaal ontvangen.

d. De jury schrijft een juryverslag. Hierin wordt kort ingegaan op de beoordeling en de gehanteerde criteria, de genomineerde auteurs en de uiteindelijke winnaar.

d. De jury stelt als eerste het bestuur op de hoogte van haar nominaties. Het bestuur zal in beginsel het advies van de jury overnemen. De juryleden doen geen mededelingen over hun beraad aan derden.

e. Alle deelnemers worden door het bestuur geïnformeerd over de nominaties en prijsuitreiking.

f. Over de uiteindelijke selectie en uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

g. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waarin geen overeenstem­ming kan worden bereikt over de hantering van dit reglement, overlegt de jury met het bestuur. Een uitspraak van het bestuur is bindend.

4. Communicatie

a. Inzendingen worden ingestuurd via nederlandstoneelverbond@gmail.com en zijn gehouden aan de sluitingsdatum van 15 februari 2019.

b. Bij het bekend maken van de nominaties vraagt het bestuur aandacht bij media en publiek voor de betreffende auteurs. Op de website van het Nederlands Toneelverbond worden de genomineerden en hun essays voorgesteld.

c. Door inzending stemmen de auteurs in met eventuele (gedeeltelijke) publicatie van hun essay door het Nederlands Toneelverbond in het kader van de Marie Kleine-Gartman Essayprijs. De winnaar(s) gaan akkoord met publicatie van hun tekst in De Groene Amsterdammer of Theatermaker.