28 Sep 2016

Reglement Marie Kleine-Gartman Pen 2016

0 Comment

Reglement Marie Kleine-Gartman Pen 2016

Algemeen beleidsuitgangspunt

Het Nederlands Toneelverbond (sinds 1870) ondersteunt denkers, schrijvers en journalisten die bijdragen aan een levendig en uitdagend openbaar debat over  theater. Zij reikt sinds 2005 de Marie Kleine-Gartman Pen uit, waarmee zij  jong schrijftalent in Nederland en Vlaanderen in hun loopbaan wil stimuleren en het essayistisch schrijven over theater wil bevorderen.

Essays stimuleren reflectie op en een publiek gesprek over ontwikkelingen in het theater door toeschouwers en theatermakers.

In 2016 organiseert het Nederlands Toneelverbond met De Groene Amsterdammer de  Marie Kleine Gartman essayprijs . Het Nederlands Toneelverbond ziet het Marie Kleine-Gartman essay als beschouwend proza, waarin een auteur een persoonlijk standpunt inneemt. De auteur plaatst hedendaagse verschijnselen in een brede context, die de ‘waan van de dag’ overstijgt en legt mogelijke verbindingen met andere kunstdomeinen, maatschappelijke of cultuur-filosofische ontwikkelingen. Het essay dient boeiend te zijn voor een breed publiek.

1. Algemeen
a. De Marie Kleine-Gartman Pen wordt beheerd door het bestuur van het Nederlands Toneel Verbond (hierna te noemen: het bestuur).

b. Het beste essay wordt beloond met publicatie in De Groene Amsterdammer en een bedrag van 2500 euro. Het tweede en derde beste essay maken kans op verschijnen in een van de Vlaamse en Nederlandse cultuurtijdschriften die aangesloten zijn bij De Nieuwe Garde

c. Het bestuur stelt een deskundige jury samen van minimaal drie leden en geeft de jury de opdracht tenminste drie genomineerden, waaronder een winnaar voor te dragen.

d. De jury stelt als eerste het bestuur op de hoogte van haar nominaties.

e. De jury is niet bevoegd haar aanbevelingen openbaar te maken. Het bestuur zal in beginsel het advies van de jury overnemen en dit schriftelijk berichten aan iedere deelnemer.

2. Inzending en selectie

a. Aan de Marie Kleine-Gartman essayprijs kan iedereen ongeacht leeftijd deelnemen. In het bijzonder worden auteurs uitgenodigd die de ambitie hebben zich beroepsmatig bezig te houden met reflectie over kunst. In zijn/haar werk geeft de auteur blijk van originaliteit, schrijftalent en stilistisch gaven.

b. De Marie Kleine-Gartman essaywedstrijd betreft theater in ruime zin: niet alleen dans en theatervormen, maar ook performances en interactieve spelvormen, community art en andere theatrale kunstvormen kunnen onderwerp van beschouwing zijn.

c. Het essay heeft een maximaal aantal woorden van 2500.

3. Jury Procedure

a. De jury bestaat uit drie leden. Zij worden door het bestuur benoemd op grond van hun deskundigheid in het beoordelen van de literaire kwaliteiten van de auteurs, hun maatschappelijke rol en hun band met theater. Naast de jury wijst het bestuur een voorzitter aan.

b. De jury vergadert minimaal tweemaal.

c. Onder regie van de juryvoorzitter komt de jury tot maximaal drie genomineerden.

d. De jury beslist bij meerderheid van stemmen over de keuze van de winnaar van de opdracht. De Marie Kleine-Gartman Pen mag niet worden opgesplitst. Een auteur kan de Marie Kleine-Gartman Pen niet meer dan eenmaal ontvangen.

e. De jury schrijft een beknopt oordeel over de drie genomineerden. De jury laat de uitverkiezing vergezeld gaan van een juryrapport, waarin zij behalve een beoordeling van elke uitverkozen auteur, de criteria die zij voor de uitverkiezing hanteerde, vermeldt.

f. Het bestuur stelt de genomineerden van hun nominatie op de hoogte.

g. Het bestuur organiseert de prijsuitreiking. Juryleden zijn aanwezig op de prijsuitreiking. De voorzitter van de jury zal de keuze voor de winnaar toelichten tijdens de prijsuitreiking.

h. Juryleden doen geen mededelingen over hun beraad aan derden.

i. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waarin geen overeenstem­ming kan worden bereikt over de hantering van dit reglement, overlegt de jury met het bestuur. Een uitspraak van het bestuur is bindend voor de jury.

4. Communicatie

a. Inzendingen worden ingestuurd via nederlandstoneelverbond@gmail.com en zijn gehouden aan de sluitingsdatum van 1 februari 2017.

b. Bij het bekend maken van de nominaties vraagt het bestuur aandacht bij media en publiek voor de betreffende auteurs. Op de website van het Nederlands Toneelverbond publiceert zij zijn/haar profiel en ontsluit haar/zijn werk. Genomineerden dienen hiervoor zelf materiaal aan te leveren.

c. De winnaar van de essayprijs wordt bekend op het moment van uitreiking: donderdagavond 2 maart 2017 in de Stadsschouwburg Amsterdam. Genomineerden worden geacht aanwezig te zijn bij de bijeenkomst die het bestuur rond de uitreiking organiseert.

d. Over de uitslag/uiteindelijke selectie kan niet worden gecorrespondeerd.

[omhoog]